Všeobecné podmínky

Obecné ustanovení

Tyto všeobecné podmínky upravují vztah mezi prodávajícím, eshopem www.kamlin.cz, a kupujícím a jsou platné vyvěšením na webových stránkách. Zákazníkem se rozumí každá osoba, která ukončí objednávací proces eshopu a potvrdí objednávku.

Objednání 

Objednávka se prování pouze a přímo na webových stránkách www.kamlin.cz. Pro každou objednávku musí zákazník vyplnit svoje  kontaktní údaje. Může použít i svůj účet na stránkách www.kamlin.cz. V případě, že kupující uvede neúplné nebo chybné údaje, nenese prodávající odpovědnost za škody a prodlevy způsobené tímto chybným uvedením.

Kupní cena

Kupní cena je určena v katalogu produktů a je u každého produktu uvedena. K této ceně se připočítává i cena dopravy, pokud je uvedena. Celková kupní cena je určena k platbě v plné hodnotě bez srážek. Kupující v EUR platí na EUR účet, kupující v Kč platí na korunový účet. Platební instrukce obdrží kupující emailem po odeslání objednávky.

V případě, že kupní cena v katalogu produktů je evidentně a zřetelně mimo cenu obvyklou, aniž by bylo zmíněno proč tomu tak je (například zdarma, sleva apod), prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnou a vrátit všechny platby k takovéto objednávce vztažené zpět na původní účet.

Uzavření kupní smlouvy

K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem akceptování platby kupujícím a změnou stavu objednávky na "Zaplaceno". V případě, že nedojde k zaplacení do 14 dní od okamžiku odeslání platebních pokynů, prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit. Pokud dojde k platbě i po této lhůtě, záleží na prodávajícím, zda-li objednávku obnoví a dodá objednané produkty, nebo vrátí peněžní prostředky zpět. V každém případě dojde k pokusu o komunikaci přímo s kupujícím na jeho kontaktní údaje.

Splatnost

Všechny objednávky mají splatnost předem. Obvykle bude použita čekací lhůta 14 dní než dojde ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího.

Dodání zboží 

- Návody

Návody jsou v elektronické formě v souboru PDF. K odeslání návodu v PDF formě dojde po zaplacení objednávky přímo do emailové schránky, kterou kupující uvede. Problémy s doručením jsou řešeny operativně podle typu problému (malá velikost schránky, chyba při přenosu, chyba při otevírání apod). Pokud se nepodaří platbu spárovat s objednávkou, odeslání bude odloženo do okamžiku, než bude objednávka přiřazena. V případě chybějícího emailu bude kupující kontaktován na svém uvedeném telefonním čísle.

- Ostatní produkty

K odeslání dojde po zaplacení objednávky přímo na adresu uvedenou zákazníkem dohodnutou přepravní službou. Problémy s doručením jsou řešeny operativně podle typu problému (ztráta zásilky, poškození apod), a to i v součinnosti s kupujícím. Tyto problémy se objevují zřídka a jsou mimo možnosti ovlivnění ze strany prodávajícího. Pokud se nepodaří platbu přiřadit k objednávce, odeslání bude odloženo do okamžiku, než bude platba přiřazena. V případě chybějícího emailu bude kupující kontaktován na svém uvedeném telefonním čísle.
Zásilky jsou vždy baleny tak, aby zboží nebylo poškozeno nebo rozbaleno při standardních přepravních procesech.

Reklamace

- návody

Kupující si musí zkontrolovat obdržené návody ihned po obdržení a v případě problémů kontaktovat prodávajícího. Poškozené či nečitelné PDF soubory budou doručeny znovu, případně i za použití jiné emailové schránky. V případě chyb v pracovním postupu bude tato chyba opravena. Kupující musí jakékoli chyby a reklamace jasně popsat a nahlásit, například kontaktním formulářem na www.kamlin.cz nebo na email kamlinpatterns@seznam.cz

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz

- Ostatní produkty

Kupující si musí obsah zásilky překontrolovat jak na množství tak i na zjevné vady. Reklamace musí být nahlášená kontaktním formulářem na www.kamlin.cz nebo na email kamlinpatterns@seznam.cz Dle typu závady bude reklamace řešena, a v případě závady způsobené přepravou se kupující zavazuje k součinnosti. Pokud k součinnosti nedojde, reklamace se považuje za neoprávněnou.

Vrácení zboží

Možnost vrácení se nevztahuje na návody a zásilky na zakázku.

Vrácení zboží je přípustné bez udání důvodu do 14 dní po obdržení kupujícím. Zboží musí být doručeno zpět kupujícímu bez známek používání, poškození či jiného znehodnocení v původním balení a kompletní, včetně všech dokladů vztahujících se ke zboží. Prodávající poté vrátí kupujícímu kupní hodnotu sníženou o hodnotu dopravy a dalších prokazatelných výdajů souvisejících s odesláním a zaplacením.

Ochrana a poskytování údajů

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích, pokud jsou v okamžiku dalšího prodeje odlišné od původních a mohou způsobit neúspěšné doručení nové zásilky.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Šíření a kopírování návodů a výrobků dle nich vyhotovených

Kupující se zavazuje a bere na vědomí, že každý návod od prodávajícího nesmí být jakkoli kopírován nebo rozmnožován za účelem dalšího šíření bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv, tedy prodávajícího Kamlin. Výrobky vzniklé na základě návodu prodávajícího Kamlin mohou být užity pro komerční účely v malosériové hand-made výrobě za podmínky uvedení původce návodu: Kamlin

Závěrečné ustanovení

Tyto reklamační podmínky jsou číslovány a mají platnost k okamžiku uskutečnění objednávky.

Verze 3.00, Platnost k 8.1.2023